switch lang switch to English
přihlašování na listopadový výlet
do Amazonie zahájeno
více informací...
Globální meditace, možnost
zapojit se při nejbližším úplňku
Ned 19.prosince 2021 05:36 UTC
více informací...
Základní přístup k práci s energií a k individuálnímu léčení
Proudy životní energie

Existence nemoci je narušená tvorba individuální skutečnosti (Thure v. Uexküll).


Vlastní skutečnost si vytváříme tím, jak neomezenou energii – zdroj veškeré existence, ať už zdravé či nemocné, čerpáme a využíváme, jaké postoje zaujímáme v konkrétní oblasti našich vztahů s okolím – jaké překážky stavíme do cesty životní energii. Náš energetický systém nemůže ovlivnit nikdo jiný, jsme to jen my sami, kdo rozhoduje o změnách jeho režimu a o výsledném vyzařování (luminaci).

Proud zářivé energie vtéká temenem hlavy a směrem ke kostrči zásobuje sedm energetických center, které jeho abstraktní sílu přeměňují na konkrétní kvalitu životní energie, kterou potřebuje naše tělo a mysl ke tvorbě své skutečnosti.

Naše vlastní existence (stejně jako každá jiná) si sice vystačí s jediným zdrojem energie, ale dále je diferencována do různých vztahových oblastí, které se odráží i na potřebách jednotlivých buněk a jejich plazmatických funkcích – naruší-li se některý z jejich sedmi energetických nároků, zasáhne to naši skutečnost přetrváváním vztahových, zdravotních či psychických problémů.

  1. Hodnoty útlumu energie zprostředkovávané kokcygeálním plexem (oblast kostrče) vypovídají o schopnosti udržet si nadhled a zdravou energetickou cirkulaci v oblasti partnerských vztahů.
  2. Inhibice energie, kterou poskytuje sakrální-pelvinální pleteň (kříže-pánev) signalizuje neuhlídání rovnováhy a nezdravě katabolické postoje v oblasti rodinných vztahů.
  3. Insuficientní transformace energie zajišťované lumbální-solární pletení je projevem neschopnosti nezaujatého přístupu k společenským vztahům, křečovité individuality, obviňování společnosti za osobní neúspěch, nevhodné energetické výměny s širším okolím, nespokojenosti s postavením v societě, pracovního stresu a neuvědomování si své vlastní hodnoty bez umělé závislosti a přebírání cizích hodnot, nezdravých názorů a postojů.
  4. Narušená funkce přeměny proudu energie v torakální (hrudní) oblasti odráží neschopnost empatie – vcítění se do života jako takového.
  5. Průtočnost životní energie v cervikální pleteni (krční oblast) ukazuje na míru anabolické nezatíženosti ve všech sférách verbálních i neverbálních soustav.
  6. Ochota k vhledu do podstaty věcí bez ohledu na to, jestli je příjemný nebo nepříjemný, a udržení si indiference v tomto směru posiluje energii v oblasti epifýzy (šišinka mozková).
  7. Důvěra ve vyšší vedení, které nás nechce nijak trestat, ždímat, týrat, ale pouze nám předkládá obraz odpovídající přesně našemu energetickému stavu, zlepšuje naše napojení na vyšší zdroj energie přímo v oblasti vertexu – temene hlavy, které se nějak projeví na fungování všech předchozích energetických center. Tato síla nám pak dopřává ty nejvýraznější úspěchy při napravování – uzdravování toků životní energie.

Pevné zdraví nikdy nevzejde z hermetické uzavřenosti vůči okolí, nýbrž z otevřenosti a přizpůsobivosti vůči změnám tím správným anabolickým způsobem – pokud dokážeme náležitě a upřímně ocenit všechny možnosti, které existence nabízí. Pokud se katabolicky stavíme na odpor proti změně a přizpůsobení, uzavíráme se energeticky, nadměrně stimulujeme sympatikus, prolamujeme přirozenou obranyschopnost organizmu, sympatikotonií narušujeme rovnovážnou pulzaci vegetativního systému a tím vyvoláváme nemoc (Wilhelm Reich).

Naproti tomu parasympatikus uvolňuje a otevírá organizmus, nechává proudit energii, umožňuje a podporuje adaptaci a korektury systému základní plazmatické regulace – milieu interne.

Normotonie, rovnovážná oscilace, zdravá pulzace autonomního nervstva.

Normotonie - energetická kontrakce plynule střídá energetickou expanzi, přenosné struktury tělesných vegetativních reakcí (biologické jádro) se příznivě nabíjí a vybíjí a pozitivně ovlivňují celkový neurohumorální systém tekutin a systém látek vysílajících informace (harmonie s kosmickou primordinální energií); vegetativní systém pulzuje v pravidelném rezonančním rytmu – pevné zdraví, dokonalá imunita před jakoukoli nákazou. Symptomy nemocí přichází až jako kompenzace disharmonie podle některého z následujících základních schémat hypertonie.

Sympatikotonie – přebytečná kontrakce

Sympatikotonie – přebytečná kontrakce, podmínky pro oscilaci se mění, výsledné hodnoty začínají bifurkovat, základní rytmus se zrychluje, neboť organizmus pociťuje nedostatek náboje – energetické dušení. Prudké nesouladné expanze pak dráždí nervová zakončení v příčně pruhovaném svalstvu a srdečním svalstvu. Tato porucha vyvstává z útlumu pelvinálních ganglií, který jako výchozí báze tohoto schématu bez dalších výrazných útlumů způsobuje pocit chronického vyčerpání až únavový syndrom, roztěkanost, nesoustředěnost. Přidá-li se útlum v cervikální pleteni, kompenzační mechanizmy vyústí do bolestí pohybového ústrojí, ischiasu, v revma (chronické napětí příčně pruhovaného svalstva), vysokého krevního tlaku, zúžení cév – při komplexnějším zhroucení vegetativa dochází k infarktu myokardu a mozkové mrtvici. Doprovodné útlumy v torakální oblasti nebo v šišince pak modelují různé sociálně-patologické diagnózy.

Lidé s tímto typem hypertonie obvykle dokáží usnout kdykoliv, kdy nastanou vhodné podmínky pro uvolnění sympatiku a převzetí aktivity parasympatikem, avšak jen zřídka tehdy, kdy si to sami přejí – po přetrženém spánku již nedokáží znovu usnout, byť je to třeba vprostřed noci. Se vstáváním a aktivitou od časného rána nemívají problém.

Sympatikotonie – přebytečná parasympatická expanze

Sympatikotonie – přebytečná parasympatická expanze, základní rytmus se zrychluje, neboť organizmus je iritován úsilím sympatiku o vybití vzniklého náboje. Prudké nesouladné kontrakce pak dráždí nervová zakončení v hladkém svalstvu. Výchozí bází tohoto schématu je útlum solárních ganglií, který esenciálně vyvolává četné alergické reakce, endogenní bronchiální astma, křečové stavy, rozšíření cév, bolesti žlučníku, revulse žlučníkových cest, bolesti hlavy, závratě, ztrátu sluchu, lupenku, celiakální sprue. Doprovodný útlum pelvinálních ganglií se pak zobrazí do výskytu Colitis ulcerosa, Morbus Crohn, útlum kokcygeálního plexu do roztroušené sklerózy.

U tohoto typu hypertonie většinou parasympatikus přebírá svou funkci poněkud spasmicky – večerní astmatické záchvaty, večerní žlučníkové koliky, chvilkové pocity tepla či chladu v různých částech těla, krátké dojmy zvýšené tělesné teploty večer... Spánek ale přerušovaný nebývá, problémem je vstávání a vykonávání jakékoli činnosti v ranních hodinách.

Zanikání pulzace

Zanikání pulzace – žádná přebytečná expanze ani kontrakce, žádná bifurkace, slábnutí biologického jádra – schopnosti nabíjet se. Vytrácejí se emocionální odezvy, radost ze života. Vzruchy se utlumují za absence uvolněného nadhledu. Přijatá energie se nezadržuje a je velmi rychle odváděna přes periférie – snížená kapacita zadržení náboje. Tato patologická hypertonie zpravidla začíná výrazným útlumem solárních ganglií, který symbolizuje obětování se za falešné přísliby – pokládání života za toxicky nezdravá společenská přesvědčení a zvrhlá morální pravidla - hluboce zakořeněný strach a zakrývaná pudová úzkost. Častým předpokladem je útlum horních energetických center (cervikální, epifýza, vertex). Podle dalších významných útlumů se vyvíjí do konkrétního druhu rakoviny.

Parasympatikotonie

Parasympatikotonie – zadržování náboje tak, že se nevybíjí. Vytrvalá tendence uzavřít-„zakapslovat“ náboj uvnitř biologického jádra (krvetvorné orgány) a priori zavrhuje veškeré snahy sympatiku o vybití náboje, základní rytmus se zpomaluje. Není umožněna normální pulzace nabíjení a vybíjení, avšak zároveň jsou zastaveny veškeré kompenzační mechanizmy ve střední vrstvě (hladké svalstvo, cévní systém) či periferiích (příčně pruhované svalstvo, tukové a pojivové tkáně, struktury v kraniální oblasti, které nejsou řízeny CNS). Jedná se o nejnebezpečnější formu narušení vegetativní pulzace, protože po dlouhé období se díky absenci kompenzačního mechanizmu výboje neprojevuje takřka žádná nemoc, dokonce ani zvýšená tělesná teplota. Po údobí domnělého zdraví však přichází nejzávažnější choroby – plicní embolie, trombózy, leukemie. Bází je útlum kokcygeálního plexu.

Limitovaná pulzace

Limitovaná pulzace - toto schéma vzniklo pro vysvětlení vzniku rakoviny u dětí a osob mladšího věku, kde biologické jádro je zcela funkční – ani neslábne, ani nezadržuje náboj. Jádro pracuje naplno, ale je brzděno střední vrstvou – deformací funkce solární pleteně poněkud regresivním přístupem ke světu, či vrozenou deformací. Povrchní a často okouzlující aktivita těchto jedinců zakrývá hluboké principiální katabolizmy včetně touhy po nebytí na tomto světě. Hledání možností výboje brzděného jádra může vést k vážným nádorovým onemocněním, ale také k drogové závislosti, hypersexuálnímu chování bez hlubších prožitků a excesivnímu sportovnímu tréninku.


Poruchy přirozené schopnosti milovat způsobují onemocnění. Při orgastické impotenci (jíž trpí převážná většina lidí) nastává městnání biologické energie, které se stává zdrojem iracionálních činů (Wilhelm Reich).

Základní existenční stavební prvek – schopnost milovat však nemusí být spojován pouze se sexualitou. Láska provází všechny stupně tvorby naší individuální skutečnosti, může mít však obrácené podoby. Můžeme jistě milovat zdravý tok energie, ale můžeme milovat i překážky, které energii stavíme do cesty, abychom tak zažívali „zajímavé“ podoby existence. Ke každému postoji využíváme neomezenou sílu absolutního vědomí.

V sedmém energetickém centru můžeme milovat tvorbu existence, kde je nám vše nakloněno, a nebo kde si musíme vše zasloužit, kde nic není zadarmo, kde se hodnotí dodržení pravidel (provinění-odplata), kde se snad celé existenci zodpovídáme za to, co jsme kdy udělali... (které však platí jen proto, že se na nich podílíme...)

V šestém energetickém centru můžeme milovat vydělovat samostatnost objektům tak, že stále rozumíme jejich významu, a nebo tak, že se chovají chaoticky, bláznivě, nesrozumitelně, nepochopitelně, nesmyslně...

V pátém energetickém centru můžeme milovat vymezit svojí pozici v realitě tak, že se vším okolo dokážeme komunikovat, a nebo tak, že nám stejně nikdo a nic nerozumí...

Ve čtvrtém energetickém centru můžeme milovat vcítit se do všeho okolo nás a nebo se dívat na svět jen svýma očima a znát jen vlastní sobeckou pravdu...

Ve třetím energetickém centru můžeme milovat sebepřijetí, zdravou sebedůvěru, vcítění se do sebe jako do harmonické bytosti, a nebo milovat nesebeúctu, oslabenou individualitu, obviňování vnějších podmínek za současného podřizování se jim, přejímání názorů z okolí z nedostatku vlastních, frustraci z rychlého chodu života, úderů nemilosrdného času, marnosti, přehlížení jinými...

Ve druhém energetickém centru můžeme milovat vyvážené místo ve své rodině, adekvátní energetickou způsobilost, a nebo neohleduplnost vůči nejbližším, nerespektování jejich názorů, manipulaci, výčitky, hledání omluvy pro svá omezení a nedostatky v rodinných podmínkách, zničení vlastní funkční a důstojné pozice v rodině...

V prvním energetickém centru můžeme milovat rovnovážný partnerský vztah, vzájemnou úctu, a nebo nátlak, různé submisivně-dominantní role, domáhání se pozornosti nebo naopak přehlížení partnera, vyčerpávající udržovaní rozličných patologických stavů, nekonečné předhazování starých chyb, neschopnost odpustit, brzdění energetického vývoje partnera i vlastního...


Při účinné léčbě jde především o obnovení luminace – vyzařování energetických center. Diagnostické, laboratorní, ani žádné jiné přístroje ji nedokáží měřit, přesto se však odráží na vitalitě drah vegetativního nervstva a dalších fyziologických procesech. Zastánci názoru, že luminace není ničím podložena, by se měli zamyslet nad tím, čím jsou podloženy výsledky měření jejich aparatur. Často se nám stává, že nějakým technickým zařízením naměříme něco, čehož původ nedokážeme vysvětlit. Dokáže to pouze rozšířené vědomí nezatížené fyzickými smysly. Nemocní stojící o opravdové vyléčení by se spíše měli svěřovat do péče šamana, než „do rukou“ pochybných přístrojů a jejich ještě pochybnější obsluhy.

Šaman je tradičně ta nejkvalifikovanější společenská funkce, k jejímuž dosažení je potřeba mnohem více času než k získání lékařského diplomu, a skládají se pro ní neporovnatelně těžší zkoušky. Šaman musí překonat podmanivost vjemů fyzických smyslů odvádějících pozornost od celistvosti, energeticko-vesmírné integrity, participace na širších luminačních procesech... Opravdový šaman musí být schopen přímým vhledem diagnostikovat luminaci energetických center a navrhnout způsob její účinné obnovy.

Vyšší zdroj existence a energie je k dispozici spravedlivě úplně každému, nikomu nemůže být nikdy odepřen. Nemoc nepřichází kvůli bakteriím, virům a případným dalším okolnostem, kterým vůbec nerozumíme, ale pouze proto, aby směrovala naší pozornost na napravování a udržování zdravého toku životní energie. Ordinální energie je projevem i formou vyšší inteligence, která chce volně proudit bez zábran, překážek, limitů, omezení, bariér, bloků... Úplně každý tedy celý život naráží na tyto impulsy vyššího vědomí, avšak málokdo je správně interpretuje. Změna ke vzkříšení luminace přichází až tehdy, kdy přestaneme tyto funkční podněty zatlačovat, ignorovat, utíkat od nich pryč a vpustíme je do svého vědomí k řešení. Na začátku oživení dlouho stagnující energie způsobuje obvykle nepříjemné psychické nebo fyzické pocity, dokonce i bolest, ale pozdější navrácení zdraví, vitality a energetické kondice za to stojí.

O drtivé většině nemocí je prokázáno, že je lze nápravou toku životní energie vyléčit. Všem nemocným, trpícím a strádajícím přeji, aby našli cestu k energetické regeneraci místo podstupování vyčerpávajících lékařských procedur, které nikam nevedou.


Energetické poradenství ve smyslu tohoto článku je poskytováno i jeho autorem. Před přihlášením se na úvodní konzultaci (tel. xxxxxxxxx) prosíme každého o pečlivé zvážení osobní rezonance s uvedenými informacemi. Ztráta času v již tak nabitém harmonogramu neprospěje nikomu.

Úvodní konzultace je pro každého zdarma – během ní je posuzován váš aktuální energetický stav, navrhováno řešení k obnovení luminace a co nejdůkladněji vysvětlováno vše, co by případná léčba obnášela. Obvykle se doporučuje určitý počet dalších návštěv pro sledování vývoje a změn v toku energií, užívání bylin z Amazonie, specifická dieta, ozařování orgonovým akumulátorem a účast na dalších seminářích zaměřených na práci s energií.


pozn. z 1.6.2014: Možnost úvodní konzultace zdarma byla využívána nad únosnou míru, proto nezbytně muselo dojít ke změně a úvodní konzultace je nyní poskytována též za úplatu.